Các hoạt động môi giới hiện nay diễn ra rất mạnh mẽ.

Các hoạt động môi giới hiện nay diễn ra rất mạnh mẽ.

Các hoạt động môi giới hiện nay diễn ra rất mạnh mẽ.