Nhà phố trúc Ecopark hoàn thiện và đi vòa hoạt động

Nhà phố trúc Ecopark hoàn thiện và đi vòa hoạt động